Home | Contact | Sitemap  
   Producten       Downloads en Support       Over Allianz       Offreren   Privacystatement

Privacystatement

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiŽle dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen:

  • Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiŽle dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
  • Om u adequaat van informatie te kunnen voorzien.
  • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.
  • Voor statistische analyses.
  • Om fraude te voorkomen en bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiŽle sector, onze organisatie, medewerkers en cliŽnten te waarborgen.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Wij hebben van onze verwerking van persoonsgegevens melding gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens. U kunt deze verwerking inzien op www.cbpweb.nl onder openbare registers.

Ten behoeve van onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in bewerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens betreffende uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en alleen voor de in de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde doeleinden.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor de in de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiŽle instellingen. Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiŽle instellingen en met opsporingsdiensten.

Aan ons gelieerde ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ĎGedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingení van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00) of de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl of 020 550 28 88).

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten om risicoís te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

U hebt recht op inzage in en correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzet aantekenen, mede tegen opname in het Centraal informatiesysteem. Wilt u van deze rechten gebruikmaken, of heeft u andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam, of via onze klantenservicepagina op www.allianz.nl.

Er zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze sites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van onze onderlinge communicatie.

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op www.allianz.nl/privacy. Wij raden u aan de privacyverklaring op onze website met enige regelmaat te bekijken.

Stelt u geen prijs op toezending van informatie over onze producten, dan kunt u dit aan ons doorgeven via onze klantenservicepagina op www.allianz.nl.


© 2019 Allianz >  Disclaimer >  Gedragscode >  Privacystatement

 Bel mij